Intake en afsluiting

Intake

Om met de cursus te kunnen inspelen op wensen, behoeften en mogelijkheden van betrokkenen is het belangrijk een beeld te hebben van de deelnemende docenten en de schoolcontext waarbinnen deze docenten werken. Dit beeld kan verkregen worden via het uitvoeren van een intake. In het stappenplan intake staat uiteengezet hoe zo'n intakeprocedure kan verlopen.

Beeld van de schoolcontext
Wanneer deze cursus onderdeel uitmaakt van een veranderingstraject binnen een school (bijvoorbeeld de invoering van iPads), dan is het verstandig, voorafgaand aan de cursus, na te gaan wat de verandering inhoudt en hoe er vanuit verschillende groepen binnen de school tegen de verandering wordt aangekeken. Door deze wensen, ideeƫn en opvattingen van de verschillende betrokkenen bij elkaar te brengen ontstaat een 'platform of ideas', een 'gedeeld resultaat'. Als hulpmiddel om tot dit gedeelde resultaat te komen kan het curriculaire spinnenwebspel gespeeld worden met drie groepen betrokkenen: schoolleiding, teamleiders en docenten.

Wanneer de onderwijsverandering uitgedacht en uitgevoerd wordt, zijn er binnen en ook buiten de school, diverse belanghebbenden. Het is goed om na te gaan wie betrokken zijn bij de verandering en wie  de beslissers zijn. Om dit te achterhalen kan gebruik gemaakt worden van de werkvorm web der bevoegden.

Beeld van deelnemende docenten
Om op hoofdlijnen een beeld van de cursisten te krijgen kan gebruik gemaakt worden van een vragenlijst. Omdat het hier om een cursus arrangeren van digitale leermiddelen gaat, is het interessant in ieder geval te vragen naar de ervaringen van docenten met ICT in het algemeen en in hun vak(kencluster) in het bijzonder. In het geval van uitschieters (bijvoorbeeld wanneer een paar docenten aangeven erg veel ervaring met het arrangeren te hebben), kan het verstandig zijn deze docenten individueel of in een groep een aantal aanvullende vragen te stellen, om helder te krijgen wat deze ervaringen precies zijn. Bij de uiteindelijke opzet van de cursus kan hiermee rekening worden gehouden.

Afsluiting

Na afloop van de gehele cursus kan geƫvalueerd worden in hoeverre de doelstellingen van de cursus bereikt zijn. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het evaluatieformulier 'Cursus (digitale) leermiddelen arrangeren'.

Als ondersteuning bij het uitvoeren van de intake en afsluiting, kunnen de volgende documenten gebruikt worden: